ПРОЕКТ 1: "Јакнење на капацитетите на текстилната индустрија во пограничниот регион преку учење на добри практики и имплементација на промотивни активности"

Информации за проектот: Подобрување на имиџот и поддршка на конкурентноста на индустријата за текстил и облека, со цел зголемување на економскиот потенцијал преку преземање на мерки за јакнење на капацитетот, споделување на најдобрите заеднички практики, спроведување на промотивни активности и институционално зајакнување на текстилната индустрија во прекуграничниот регион.

Главна цел на Проектот: 

 • Да ги оцени сегашните капацитети на индустријата за текстил и облека во пограничниот регион со цел да се развијат мерки кои ќе обезбедат реални решенија за надминување на проблемите на секторот 
 • Да се зајакне конкурентноста на индустријата и на капацитетите за управување на индустријата преку воспоставување на прилагодени програми за јакнење на капацитетите
 • Да се зајакне конкурентноста преку презентација на локалните производи / брендови на индустријата за текстил и облека и промовирање на текстилниот сектор и прекуграничната област како единствен регион 
 • Промовирање на текстилниот сектор како генератор за создавање на економска стабилност во пограничниот регион

Учесници: Текстилно Трговско Здружение-Текстилен кластер Штип и Сдружение Браншова организациа за текстил и облекло (БОТО) Ќустендил

Корист за учесниците на Проектот: Ќе овозможи размена на знаења и искуства помеѓу носителите на индустријата и подобрување на нивната соработка. Ќе влијае на населението во поглед на нивната перцепција за индустријата и подобрување на сликата за неа преку зголемување на свеста за употреба на регионални брендови и производи. Проектот ќе има влијание врз регулативите преку обезбедување на препораки за постојните проблеми до националните институции. Компаниите ќе биде позиционирани како главни столбови на економијата во регионот и ќе влијаат на свеста на населението за нивниот придонес кон подобрување на индустријата како и на тоа како индустријата влијае врз квалитетот на животот. Проектот уште повеќе ќе ја зајакне соработката помеѓу чинителите на индустријата во регионот и ќе обезбеди солидна основа за заеднички активности.


ПРОЕКТ 2: "Обучи се, добиј поддршка, вработи се"

Информации за проектот: Главната цел на проектот е интеграција на жените од етничките малцинства на пазарот на трудот, и преку спроведување на стручни обуки, индивидуални советувањата создавање на услови за нивно одржливо вработување. Активностите на проектот ќе имаат влијание на повеќе фактори кои имаат клучно значење за вклучување на жените од етничките малцинства за нивна одржлива интеграција во пазарот на трудот. Фокусот ќе биде на иницијативи кои ќе помогнат да се промени дискриминацијата, стереотипите во општеството кои се пречки за овие лица да се интегрираат во пазарот на трудот. Сето ова ќе помогне да се обезбедат конкретни мерки со кои ќе се промовира родовата рамноправност и еднаквите можности во областа на социјалната заштита, вработувањето и образованието.

Главна цел на Проектот:  Проектот „Обучи се, добиј поддршка, вработи се!“ има за цел да ги интегрира жените од малцинските заедници на пазарот на трудот. За постигнување на целите во рамките на проектот се предвидени активности кои вклучуваат организирање на тренинзи и обуки, креирање на индивидуални кариерни планови и консултации за жените припаднички на малцинските заедници како и организирање на инфо денови на кои заинтерсираните баратели на работа би можеле да се запознаат со локални работодавачи.

Учесници: Текстилно Трговско Здружение-Текстилен кластер, Фондација за развој на локалната заедница Штип, Стопанска комора – Родопи и Агенција за економски развој – Костинброд.

Корист за учесниците на Проектот: Спроведување на обуки прилагодени на специфичноста на малцинските етнички заедници; Проценка на индивидуалните вештини и ниво на знавање на таргет групата; Обуки за стручно оспособување на работно место; Јакнење на капацитетите на најмалку 60 жените од етничките малцинства; Индивидуално советување и креирање на "личен план за развој" итн.


ПРОЕКТ 3: "Конфекциско инженерство – предизвик за младата генерација"

Главна цел на проектот: 

Целта на проектот е преку иновативен пристап да се овозможи позајакната соработка помеѓу Технолошко Металуршкиот факултет – Институт за текстилно инженерство и производните претпријатија членки на кластерот за текстил, развој на наставни активности и методи во насока на организирање конкурентно производство и развој на брендиран/сопствен производ, како и позитивна промоција на секторот како креативна гранка која треба да привлече и создаде нови поинавативни и покреативни генерации.

Главни активности на проектот:

 • Организирање на форум на ТМФ – Институт за текстилно инженерство, со учество на професори, текстилни компании и студенти, кој ќе се состои во две сесии:

 - Испитување на потребата и спремноста на претпријатијата за придвижување во насока на зголемување на додадената вредност на конфекциската индустрија односно премин од лон кон целосен пакет на производство и сопствен бренд

- Можните области на поврзување и  начините на соработка на македонските текстилни компании со образованието и дејствување на образованието за поуспешна реализација на класичен извоз, односно целосен пакет на услуги и бренд производство

 • Изготвување на документ кој ќе се користи како база за понатамошните дејства за реализација на соработка и поврзување помеѓу индустријата и универзитетот во насока на зголемување на додадената вредност на конфекциската индустрија односно премин од лон кон целосен пакет на производство и сопствен бренд
 • Подигање на свеста кај младите за предностите и привлечноста на текстилната индустрија и индустријата за облека преку соодветни промотивни активности, која ќе биде поделена во три фази:

- Организирање на три работни средби во текстилни компании во Штип, Тетово и Прилеп, на кои текстилните компании ќе извршат кратка презентација за условите за работа во нивните компании пред учениците од IV година во средните училишта

- Изготвување на електронска верзија на мултимедијална публикација за текстилната гранка со содржини кои ќе дадат позитивна слика на текстилната индустрија и индустријата за облека со цел мотивација на младите да се определат за оваа професија

- Промотивен настан за презентација на мултимедијална публикација – со активности за подобрување на имиџот на текстилниот сектор

Учесници: Текстилно Трговско Здружение-Текстилен кластер Штип; Технолошко Металуршки факултет – Институт за текстилно инженерество Скопје и Министерство за екномија на РМ

Очекувани ефекти од проектот:  Зајакнувањето на соработката помеѓу индустријата и образованието, ревидирање на наставната програма која ќе кореспондира со конкретните потреби во конфекциската индустрија, продуцирање на квалитетен кадар кој ќе може полесно и побрзо да се вклопи во производниот процес и  зголемување на бројот на нови вработувања во текстилните компании. Промоцијата на гранката преку мултимедијалната презентација која ќе ги претстави позитивните страни на текстилната индустрија, ќе предизвика подигање на свеста кај младите за предноста и привлечноста на текстикната индустрија и индустријата за облека. Сетоа ова ќе има влијание на јакнењето на капацитетите на компаниите и зголемување на нивниот извоз и профитабилност, што позитивно ќе влијае на вкупната економија на државата имајќи ја во предвид големината на текстилната гранка.


ПРОЕКТ 4: "Регионален ОРФ проект на балкански текстилни асоцијации"

Информации за проектот: Регионалниот ОРФ проект вклучува шест текстилни асоцијации и кластери од Југоисточна Европа (Албанија, Босна и Херцеговина, Бугарија, Косово, Македонија и Србија) како дел од една голема рамка за соработка. Проектот започна во септември 2011 година, а завршува во март 2013 година

Главна цел на Проектот:

 • Олеснување на контактите помеѓу компаниите за текстил и облека во нивните земји, со цел да се промовира трговијата и инвестициите
 • Заеднички да се развие, зајакне и промовира сликата за Југоисточна Европа како силен, модерен, ефикасен и високо квалитетен регион за производство на текстил и облека
 • Заеднички придонес за подобрување и развој на вештините на работниците и сопствениците во секторот за текстил и облека
 • Заедничко апликацирање на проекти за финансирање на потребните реформи и мерки за поддршка
 • Говорејќи со обединет глас виза ви, одделни влади, регионални институции и институциите на ЕУ, и користење на искуствата од другите земји во јавно-приватен дијалог и лобирање

Учесници: The Chamber of Façon of Albania (CFA)-Албанија, Udruženja tekstila, obuće i kože (U.T.O.K.)-Босна и Херцеговина, Bulgarian Association of Apparel and Textile Producers and Exporters (BAATPE)-Бугарија, K-Tex Association-Косово, Fashion Apparel Cluster Serbia (FACTS)-Србија, ТТЗ-Текстилен кластер-Македонија

Корист за учесниците на Проектот: Треба да придонесе кон соработка меѓу балканските асоцијации за секоја активност за која сметаат дека имаат корист од таквата соработка, а особено оние активности насочени кон обезбедување бенефиции за компаниите членки на здруженијата, и пронаоѓање на бизнис партнери од Југоисточна Европа и од земјите на ЕУ


ПРОЕКТ 5: "GIZ IEP - Промоција на инвестициите и извозот"

Информации за проектот: Проектот “Промоција на инвестициите и извозот“ се спреведува од страна на Германското друштво за интернационална соработка - ГИЗ во рамките на германско-македонската развојна соработка преку Сојузното министерство заекономска соработка и развој (БМЗ). Целокупниот термин на проектот е од март 2008 до декември 2012 година

Главна цел на Проектот: Подобрување на меѓународната конкурентност на македонските компании кои работат во текстилната индустрија, автомобилска и ИТ индустрија. Овие индустрии припаѓаат на стопански гранки со најголем потенцијал за генерирање на вработеност и зголемување на извозот и нови инвестиции

Учесници: Германското друштво за интернационална соработка - ГИЗ и Текстилно Трговско Здружение - Текстилен кластер

Корист за учесниците на Проектот: Проектот тесно ги следи приоритетите нанационалните економски развојни политики, со цел да се обезбедат соодветни мерки за подобрување на конкурентната способност на македонските компании на глобалниот пазар


ПРОЕКТ 6: "Текс-Веб: Вмрежување и јакнење на капацитетите на здруженијата за текстил и конфекција во земјите од западниот Балкан"

Информации за проектот: Во проектот "Вмрежување и јакнење на капацитетите на здруженијата за текстил и конфекција во земјите од западниот Балкан" се вклучени партнери во целните земји и нивниот персонал, локални експерти/субјекти во избраните области и сродните социо-економските субјекти, како и локални компании за текстил и облека

http://www.tex-web.eu/

Главна цел на Проектот: Да се развијат силни партнерства помеѓу партнерите и со ЕУпартнерот, Европската конфедерација за облека и текстил (Euratex), и локалните власти, со цел да се подобри квалитетот на нивните услуги и нивната репрезентативност волокалните индустрии за текстил и облека

Учесници: Европската конфедерација за облека и текстил EURATEX и Текстилно трговско здружение - Текстилен кластер

Корист за учесниците на Проектот: Работодавачите и вработените од компаниитево секторите за текстил и облека во целните земји, членови и не-членови на граѓански организации, ќе имаат можност за зајакнување на капацитетите, подобрување на услугите и остварување на соработка.


ПРОЕКТ 7: "Пограничниот регион Бугарија-Македонија - добро место за производство на облека денес и утре"

Информации за проектот: Прекугранична соработка за подобрување на конкурентноста и размена на добри практики, eкономски развој и социјална кохезија

Главна цел на Проектот: Да се постигне одржлив економски развој во прекуграничниот регион, преку изградба на економскиот капацитети, размена на добри практики и искуство и економска синергија, за активно учество на заеднички пазар на ЕУ

Учесници: Професионалнa организација за текстил и облека Ќустендил, Бугарија и ТЕКСТИЛНА ТРГОВСКА АСОЦИЈАЦИЈА – ТЕКСТИЛЕН КЛАСТЕР

Корист за учесниците на Проектот: Зголемен капацитет на компаниите во врска со барањата и стандардите за системите за управување; Развиени одржливи партнерства за размена на добри практики и експертиза; поголеми знаења и информации во врска со системи за управување


ПРОЕКТ 8: Промоција на прекугранична бизнис соработка во секторот за облека и развој на структура за обезбедување на услуги, Македонија-Грција

Проектот се однесуваше на развој на прекуграничната бизнис соработка во секторот за облека, со цел зајакнување на соработката на текстилните компании во регионот, решавање на технички проблеми преку деловна соработка во текстилниот сектор, зголемувањето на нивото на регионалната економска интеграција во секторот, привлекување на соработка со трети земји, како и олеснување на увозот на нови технологии во компаниите во секторот во двата региони.


ПРОЕКТ 9: ГТЗРЕДЕМ – проект за маркетинг

 

Social Networks

Contact info

Текстилно Трговско Здружение - Текстилен кластер

Димитрие Чуповски 13, кат 2, канцеларија 17, 1000 Скопје
Email: 
info@tta.org.mkttatextilecluster@gmail.com; nsivevska@tta.org.mk
Тел: + 389 23 244 093       

 

Copywrights

* tta.org.mk 
Трговско Текстилно Здружениe - Текстилен Кластер