ПРОЕКТ 1: "Градење на интернационална конкурентност на текстилните компании во пограничниот регион МК-БГ"

Информации за проектот: Проектот е со цел да има директно влијание кон подобрување на имиџот на текстилниот сектор во прекуграничниот регион и зголемување на конкурентноста на домашните производители што ќе создаде предуслови за одржлив развој во прекуграничниот регион. Преку развојот на регионот како област која има квалитетно развиен текстилен сектор, проектот има за цел да влијае на сликата на индустријата, да се позиционира како многу високо рангирана и општествено одговорна индустрија. Проектот ќе влијае на локалните заедници во врска со перцепцијата за индустријата и подобрување на сликата за индустријта преку зголемување на свеста за користењето на регионални брендови и производи.

 Главна цел на Проектот: Преку активностите на проектот ќе се интензивира прекуграничната соработка помеѓу бизнис секторот, локалните владини институции и заедницата, ќе ги собере на заедничко место  да дискутираат за заеднички  прашања во врска со индустријата за текстил и облека и да ги дефинираат предизвиците кои треба да се надминат со цел да се зголеми конкурентноста на секторот во прекуграничниот регион. Со развивањето на стратегија за позиционирање и формирање на сет на промотивни активности, проектот ќе се обиде да го искористи регионалниот потенцијал да ја промовира и да ја изгради конкурентноста на секторот за текстил и облека кај локалното население, меѓународни партнери и заинтересираните страни.

 Учесници: Текстилно Трговско Здружение - Текстилен кластер Штип и Сдружение Браншова организациа за текстил и облекло (БОТО) Ќустендил 

Корист за учесниците на Проектот: Проектот ќе се обиде да изгради силни партнерства и да развие висок квалитет во синџирот на снабдување врз основа на доверба и заедничко разбирање. Ова дополнително ќе ја зајакне соработката меѓу индустриите на засегнатите страни во пограничниот регион и ќе обезбеди солидна основа за заеднички активности. Компаниите ќе биде позиционирани како главни столбови на економијата во регионот и ќе влијаат на населението и на свеста за нивниот придонес кон подобрување на индустријата како и за влијанието на индустријата врз квалитетот на живот. Дополнителна придобивка на проектот ќе биде и придонес кон економскиот развој, преку зголемување на конкурентноста на компаниите на меѓународните пазари. 

 

 

Social Networks

Contact info

Текстилно Трговско Здружение - Текстилен кластер

Димитрие Чуповски 13, кат 2, канцеларија 17, 1000 Скопје
Email: 
info@tta.org.mkttatextilecluster@gmail.com; nsivevska@tta.org.mk
Тел: + 389 23 244 093       

 

Copywrights

* tta.org.mk 
Трговско Текстилно Здружениe - Текстилен Кластер