ПРОЕКТ 3: "Подготовка на компаниите од текстилниот секотор за учество на саеми и Б2Б настани"

Информации за проектот: Активностите на проектот се насочени кон подготовка на компаниите за самостојно учество на саеми и Б2Б настани. Праксата покажа дека на компаниите им е потребан претходна подготовка и насоки како да се подготват и како успешно да се презентираат при нивно учество на саеми и Б2Б настани за да нивната инвестиција биде исплатлива. Воедно потребни се подготовки и инструкции за компаниите во однос на изборот на саеми на кои би се презентирале и подготовки и инструкции кои се условите за учество на одредени саеми, посебно кај саемите кај кои има предходна селекција за учество и каде е потребно пополнување на прашалници и достава на узорци за одобрување на учество. Исто така потребна е подготовка на компаниите во однос на пополнувањето на апликацијата за штанд, изборот на штанд, изборот на опрема за штандот и останати организациони и промотивни активности како на пример израборка на промотивни материјали и визуелизација. Во делот на правилен избор и континуитет во учеството на саеми потребна е подготовка за стратешко планирање и позиционирање и обезбедување на извор на финансии за континуирано учество на саеми и Б2Б настани.  За таа цел главна активност во проектот ќе биде организирање на обука за компаниите за учество на саеми и Б2Б настани, нивно стратешко планирање на промотивните активности и нивно правилно прозиционирање на странските пазари. Во насока на одржливост на проектот ќе се изработи и он лине прирачник кој ќе биде поставен на веб страната на ТТЗ-ТК за да може да биде користен не само до членките на ТТЗ-ТК туку и од сите останати компании кои имаат интерес  да учествуваат на саеми или Б2Б настани. 

Главна цел на Проектот:  Интернационализација и промоција на македонскиот текстилен сектор, привлекување нови купувачи и зголемување на извозот; Зголемување на извозни активности на компаниите од текстилниот сектор.

Учесници: Текстилно Трговско Здружение-Текстилен кластер и тројца експерти во нивните области

Корист за учесниците на Проектот: Зголемена видливост и препознатливост на македонскиот текстилен сектор, зглемен број на купувачи од нови пазари, зголемени налози, отварање нови работни места, зголемен извоз. 

Social Networks

Contact info

Текстилно Трговско Здружение - Текстилен кластер

Димитрие Чуповски 13, кат 2, канцеларија 17, 1000 Скопје
Email: 
info@tta.org.mkttatextilecluster@gmail.com; nsivevska@tta.org.mk
Тел: + 389 23 244 093       

 

Copywrights

* tta.org.mk 
Трговско Текстилно Здружениe - Текстилен Кластер